SHB-Susteren

Wat doet uw Stichting HuurdersBelangen Susteren?


Stichting HuurdersBelangen Susteren voert overleg met de bestuurder/s van ZOwonen en indien nodig met de gemeente.
Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de huurdersorganisaties, over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog vele andere zaken. Het is niet gemakkelijk om alle huurders bijeen te roepen als verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er de huurdersbelangenorganisatie, zodat u uw stem via deze organisatie kunt laten horen.

Voor welke woongebieden staat SHB-Susteren

De Stichting HuurdersBelangen Susteren brengt advies uit over zaken die u als huurder, in het woongebied Susteren, Roosteren, Nieuwstadt en Dieteren direct aangaan.

Waarom een huurdersbelangen stichting of -vereniging?

De Nederlandse wet verplicht verhuurders om met hun huurders te praten over allerlei belangrijke zaken.Daarbij moet u denken aan de jaarlijkse huurverhoging, de huurovereenkomst, de gang van zaken bij onderhoud en woningverbetering, sloop, nieuwbouw, leefbaarheid enz.

Samengevat dus over zaken van beleid en beheer die de woningen en de woonomgeving betreffen, waarin de Stichting HuurdersBelangen Susteren gelegenheid heeft op basis van gelijkwaardigheid over deze zaken te adviseren, mede invulling te geven aan de beleidsmatige en inhoudelijke voorbereiding en de uitvoering hiervan.

De Stichting HuurdersBelangen Susteren zal namens de huurders met Woningcorporatie ZOwonen het overleg over deze (en nog veel meer) onderwerpen voeren. Sinds 1 december 1998 is er een wet die dit overleg regelt:

de “overlegwet”

De belangrijkste bepalingen uit deze wet zijn: Huurdersorganisaties hebben het recht op informatie over het beleid van de verhuurder. Huurdersorganisaties hebben het recht om gekwalificeerd advies uit te brengen bij wijzigingen van dit beleid. Op zo’n Advies moet de verhuurder spoedig een beargumenteerde reactie geven. Deze rechten gelden voor huurdersorganisaties die de huurders ook vertegenwoordigen en dus representatief zijn.

Verhuurders zijn verplicht de meeste van de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van de huurdersorganisatie te dragen. Woningcorporatie ZOwonen en Stichting HuurdersBelangen Susteren leggen duidelijk in een samenwerkingsovereenkomst vast welke invloed de Stichting HuurdersBelangen heeft op het beleid van ZOwonen.

Samen met de andere Huurdersorganisaties in onze regio die zaken doen met ZOwonen.

Wat doet SHB-Susteren

Stichting HuurdersBelangen Susteren behartigd de huurdersbelangen van alle ZOWONEN huurders van Susteren, Dieteren, Roosteren en Nieuwstadt.

Wij komen voor uw huurdersrechten op!

Zowel op huurders- als beleidsniveau, met ZOWONEN en gemeente Echt-Susteren in de prestatie afspraken.
Wij bekijken of een klacht en/of de afwijzing van verhuurder, terecht of onterecht is en proberen (indien mogelijk) hierin te bemiddelen.Door een wekelijks inloop-spreekuur te houden voor leden kan men bij SHB-Susteren terecht voor zowel hulp als informatie.
Voor adres en openingstijden inloopspreekuur  zie onze contactpagina:

Soms wordt ons de vraag gesteld: “Wat doet de huurdersorganisatie voor mij?

”Kort gezegd kunnen we stellen dat we iets duidelijk moeten maken. Want we kunnen ons soms wel eens voorstellen dat het voor leken niet altijd duidelijk is wat wij doen.
Uw huurdersorganisatie voert overleg met de bestuurders van ZOwonen en indien nodig met de gemeente.
Verhuurders zijn wettelijk verplicht om overleg te plegen met de huurdersorganisaties, over slopen en bouwen van woningen, de jaarlijkse huurverhoging, het veranderen van het huurcontract en nog vele andere zaken. Het is niet gemakkelijk om alle huurders bijeen te roepen als verhuurder iets wil wijzigen. Daarom is er de huurdersorganisatie, zodat u uw stem via deze organisatie kunt laten horen.
De stichting maakt geen deel uit van ZOwonen. Laat van u horen! Direct naar ZOwonen of via ons.

Laat u horen. Want u mening telt!

zo wonen, sittard, shb-susteren, woongebeiden, huurdersvereniging

Problemen oplossen

Mocht u problemen ondervinden met ZOwonen, dan proberen wij te bemiddelen. Mocht een of andere reparatie te lang uitblijven, of er komt helemaal geen reactie, dan zullen wij u, indien u dat wenst, voorzien van de nodige adviezen, om te proberen tot een goede oplossing te komen. Maar de huurdersbelangenvereniging is beslist geen klachten bureau, maar u kunt altijd van ons hulp krijgen, indien nodig. In voorkomende gevallen gaan we in overleg, met de verhuurder, met of zonder u en als er een zwaarwegend conflict is, naar de Huurcommissie. Wij zullen altijd eerst proberen om u de juiste weg te wijzen, als dat voor u niet helemaal duidelijk mocht zijn. Overleg met de gemeente houdt in, dat de huurdersbelangenvereniging, indien nodig aanwezig is op inspraak- en informatieavonden.

Lossen wij dan alle problemen op?

Was het maar waar, maar wij kunnen er wel voor zorgen, dat u als huurder gehoord wordt. En dit heeft in vele gevallen geleid, tot een bevredigend resultaat.

Huurtoeslag

Bron: Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Dit hangt af van uw situatie:

 • Woont u alleen of met partner of medebewoners?
 • Wat is uw leeftijd?
 • Hoe hoog is de huur?
 • Wat voor soort huurhuis hebt u?
 • Hoeveel inkomen hebt u?

Kan ik huurtoeslag krijgen?

Om huurtoeslag te krijgen, moeten u, uw eventuele partner en medebewoners voldoen aan de volgende voorwaarden:

U bent 18 jaar of ouder. Bent u jonger dan 18 jaar, dan kunt u soms ook huurtoeslag krijgen. Kijk bij : Toeslagen Belastingdienst bij Ik woon alleen en ik ben jonger dan 18 jaar of Ik woon niet alleen en ben jonger dan 18 jaar.

 • U huurt een zelfstandige woonruimte.
 • U, uw eventuele partner en medebewoners dienen bij de gemeente ingeschreven te staan op uw woonadres.
 • Op uw woonadres staan geen andere personen ingeschreven bij de gemeente(behalve een eventuele onderhuurder).
 • U. uw eventuele partner en medebewoners hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw (gezamenlijk) inkomen en huurprijs zijn niet te hoog.
 • Uw vermogen is niet te hoog.

 

Woont u alleen of samen met anderen?

Er wordt ook gekeken naar uw woonsituatie. Om te zien of u huurtoeslag krijgt. Kijk bij: Toeslagen Belastingdienst en klik op: Ik woon alleen of Ik woon niet alleen.

 

Bijzondere situaties


In enkele bijzondere situaties kunt u ook huurtoeslag krijgen. Of u krijgt meer toeslag dan normaal. Er gelden dan afwijkende voorwaarden. Het gaat om de volgende situaties. (Zie Toeslagen Belastingdienst)

 • Iemand in mijn huishouden is gehandicapt en wij zijn jonger dan 23 jaar.
 • Iemand in mijn huishouden is gehandicapt en wij wonen in een aangepaste woning.
 • Ik heb een huishouden van 8 of meer personen.
 • Wij zijn co-ouders.
 • Iemand in mijn huishouden woont langer dan een jaar buitenshuis.
 • Iemand in mijn huishouden wordt thuis verzorgd.
 • Ik heb bijzonder inkomen.
 • Ik heb bijzonder vermogen.

Nederlandse woonbond

De Huurdersbelangen- vereniging is lid van de Nederlandse Woonbond. De Woonbond onderhandelt met de minister van VROM over zaken, die alle huurders aangaan, zoals de jaarlijkse huuraanpassing, huurtoeslag en over het bouwen van betaalbare woningen. Dit is ook voor u van belang. Wij kunnen ook als SHB Susteren een beroep doen op juridische adviseurs van de Woonbond.

Rechten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben tegenover hun verhuurder een aantal rechten. Deze rechten zijn vastgelegd in de Wet Overleg Huurders Verhuurders (WOHV).

Wat is een bewonerscommissie of huurdersorganisatie?

Een huurdersorganisatie is een vereniging of stichting:die de belangen van huurders behartigt;die de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling;die eenmaal per jaar een bijeenkomst voor de huurders organiseert, waarin zij verantwoording aflegt over haar activiteiten en haar plannen;waarvan de huurders die zij vertegenwoordigt, lid kunnen worden.
Een bewonerscommissie is een commissie van bewoners van huurwoningen in een complex (groter dan 25 woningen). Zij is geen vereniging of stichting, en kent geen leden. Een bewonerscommissie is een commissie:waarvan het bestuur uit huurders bestaat en door huurders wordt gekozen;die de huurders op de hoogte houdt van haar activiteiten en hen betrekt bij haar standpuntbepaling;die minimaal eenmaal per jaar een bijeenkomst voor de huurders organiseert, waarin zij verantwoording aflegt over haar activiteiten en haar plannen.

Welke rechten hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies?
Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben de volgende rechten; informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht. Daarnaast hebben de huurdersorganisaties ook instemmingsrecht over het servicekostenbeleid en recht op een kostenvergoeding. Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. Zij mogen niet meepraten over algemene plannen, maar alleen over specifieke plannen voor hun wooncomplex.

Informatierecht

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben informatierecht. Dit betekent dat de verhuurder in de volgende situaties verplicht is informatie te geven:bij bestaand beleid, bij wijzigingen in het beleid.
Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om plannen voor het slopen van woningen, het onderhoud van woningen of de huurprijzen. Het staat huurders en verhuurders vrij meer onderwerpen van overleg en advies af te spreken.

Overlegrecht

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben een overlegrecht. Dit betekent dat zij in bepaalde situaties de verhuurder kunnen vragen met hen te overleggen. Dit overleg kan zijn:
1. Jaarlijks: de verhuurder moet minimaal eenmaal per jaar overleg hebben met zijn huurdersorganisatie(s) e n
bewonerscommissie(s);
2. Op verzoek: de huurdersorganisatie of bewonerscommissie kan de verhuurder vragen met hen te overleggen over de
informatie die de verhuurder op hun verzoek heeft verstrekt op grond van het informatierecht;
3. Bij beleidswijzigingen: de verhuurder moet met de betrokken huurdersorganisatie(s) en bewonerscommissie(s)
overleggen over zijn voornemens om zijn beleid of beheer te wijzigen.

Adviesrecht

De huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben het adviesrecht. Dit betekent dat zij de verhuurder een schriftelijk advies mogen geven over zijn beleidsvoornemens. Het advies moet volgens de volgende procedure verlopen:
de verhuurder geeft zijn huurders schriftelijke informatie over zijn beleid;hij overlegt hierover met de huurdersorganisatie/bewonerscommissie;de huurdersorganisatie/bewonerscommissie krijgt tenminste zes weken de tijd om schriftelijk advies uit te brengen;de verhuurder voert zijn plannen niet uit voordat de huurdersorganisatie/bewonerscommissie dit advies heeft kunnen uitbrengen.

Als de verhuurder wil afwijken van het advies, meldt hij dit binnen twee weken na ontvangst van het advies, schriftelijk aan de huurdersorganisatie/bewonerscommissie. Hij geeft daarbij aan waarom hij het advies geheel of gedeeltelijk niet opvolgt.

Agenderingsrecht

Huurdersorganisaties en bewonerscommissies hebben een agenderingsrecht. Dit is het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten. Ook hebben de overlegpartners (verhuurder en huurdersorganisatie/bewonerscommissie) het recht om ( om na tijdige kennisgeving) een of meer deskundige(n) uit te nodigen om deel te nemen aan het overleg.

 

Instemmingsrecht

Over één onderwerp heeft de huurdersorganisatie-op-verhuurdersniveau ( een huurdersorganisatie die alle huurders van de verhuurder vertegenwoordigt) een stemmingsrecht: het door de verhuurder gevoerde beleid voor de servicekosten. Instemmingsrecht betekent dat de huurdersorganisatie met het gevoerde beleid moet instemmen. De verhuurder mag dus geen beleid voeren dat afwijkt van de wens van de huurdersorganisatie.

Let op!! Bewonerscommissies hebben geen instemmingsrecht.

Kostenvergoeding

De verhuurder vergoedt de kosten die een huurdersorganisatie maakt voor: overleg met en advies aan de verhuurder; informeren en raadplegen van de huurders;scholing van de huurdersorganisatie; kosten van de interne organisatie, zoals kosten voor kopiëren, huur van vergaderruimte, nieuwsbrieven en een mailbox.

Bewonerscommissies hebben geen recht op een kostenvergoeding. De verhuurder moet er wel voor zorgen dat de bewonerscommissies hun taken kunnen uitvoeren. De verhuurde kan bijvoorbeeld vergaderruimte ter beschikking stellen, of de bewonerscommissie een kopieerapparaat laten gebruiken. (bron huurcommissie)